Flerspråkighet

Uppsala kommun har sedan juni 2016 ett förändrat arbetssätt när det gäller att utveckla barns flerspråkighet i förskolan. Syftet är att stärka kopplingen mellan den dagliga pedagogiska verksamheten som sker i förskolan och barnens utveckling av sitt modersmål. Syftet är också att tydligöra att ansvaret för uppdraget – att utveckla barns modersmål och kulturella identitet – ligger hos förskolans personal. Det förändrade arbetssättet följer skolverkets råd om att modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och stöd från vuxna.
Riktat stöd
I vissa fall kan det finnas behov av riktat stöd till enskilda barn från enheten för flerspråkighet. Det är förskolans pedagoger som beställer det riktade stödet. Beställning görs till enheten för flerspråkighet. Stödet från enheten ges i tidsbegränsad omfattning och syftar till att hjälpa barnet att komma igång med sin språkanvändning.
Barn som tillhör något av minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) har med hänvisning till språklagen och lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk alltid rätt till stöd av modersmålspedagog

Uppdaterad: