Verksamhet & pedagogik

Grunden för vår pedagogiska verksamhet är Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10), Skollagen samt lokala styrdokument. Dessa dokument beskriver vad förskolan ska arbeta med och sträva mot. Vi fokuserar särskilt på sociala samspel och gemensamma regler genom att göra barnen delaktiga i diskussioner och reflektioner kring värdegrundsfrågor. Vi ser barnen i gruppen som en tillgång för varandra och vi i personalen är närvarande i barnens lek för att stödja och uppmuntra dem i deras samspel.

Personalens närvaro i leken ger oss också en god möjlighet till inblick i barnens intressevärld som sedan kan följas upp i olika projekt i mindre eller större grupper. Att arbeta i projekt utifrån barnens intresse ger oss i personalen möjlighet att ta reda på barnens tidigare kunskaper och utmana dem till ett förändrat kunnande inom området på ett lustfyllt sätt. Detta gör vi bland annat genom att förändra material i lärmiljöerna som leder till nya upptäckter och nytt lärande eller genom att ge barnen stimulerande uppgifter utifrån deras kunnande. Våra varierade lärmiljöer ger barnen ytterligare stöd i deras utforskande och lärande inom de områden de är intresserade av.