Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13) Huvuduppgifter för samråden är:

Att vara en arena, där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor. Ärenden som berör enskilda barn, föräldrar eller personal ska inte behandlas i forumet.

Ge information om kommande beslut till dem som är berörda av beslutet.
Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska stödja och skapa förutsättningar för barnen att engagera sig i sin miljö och frågor som rör dem.
Vårdnadshavarna kan inte erbjudas samma möjligheter till inflytande i förskolans dagliga verksamhet som barnen. De forum för samråd och inflytande som erbjuds är t ex utvecklingssamtal och föräldramöte 
Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Vem ansvarar för vad?


Förskolechef: 
har ansvar för att kalla till forum för samråd vid större förändringar inom sitt förskoleområde (Skoll. kap.4 13§)

Biträdande förskolechef:
har ansvar för att kalla till forum för samråd vid större förändringar inom sina förskolor. (Skoll. Kap.4 13§)

Förskollärare:
har ansvar för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen på t ex informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal/pedagogiska samtal (Lpfö98/10 2.4)

att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (Lpfö98/10 2.4)

Arbetslaget ska:
beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten (Lpfö98/10 2.4)

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)
Huvuduppgifter för samråden är:

1. Att vara en arena, där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor. Ärenden som berör enskilda barn, föräldrar eller personal ska inte behandlas i forumet.
2. Ge information om kommande beslut till dem som är berörda av beslutet.

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska stödja och skapa förutsättningar för barnen att engagera sig i sin miljö och frågor som rör dem.
Vårdnadshavarna kan inte erbjudas samma möjligheter till inflytande i förskolans dagliga verksamhet som barnen. De forum för samråd och inflytande som erbjuds är t ex utvecklingssamtal och föräldramöte
Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Vem ansvarar för vad

Förskolechef:
• har ansvar för att kalla till forum för samråd vid större förändringar inom sitt förskoleområde (Skoll. kap.4 13§)
Biträdande förskolechef:
• har ansvar för att kalla till forum för samråd vid större förändringar inom sina förskolor. (Skoll. Kap.4 13§)
Förskollärare:
• har ansvar för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen på t ex informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal/pedagogiska samtal (Lpfö98/10 2.4)
• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (Lpfö98/10 2.4)
Arbetslaget ska:
• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten (Lpfö98/10 2.4)

På vår förskola finns dessa forum:

Utvecklingssamtal
Föräldrars delaktighet vid barnens introduktion – introduktionssamtal
Uppföljningssamtal en månad efter inskolning
Mailkontakt med föräldrar
Föräldramöte/ Ljusfest/ Förskolans dag
Informationsbrev
Daglig kontakt vid hämtning och lämning
Möten med föräldrar och pedagoger, eventuellt tillsammans med resursteam och habilitering
Möjlighet att vara med i verksamheten en dag

Uppdaterad: